wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.SPOSÓB PŁATNOŚCI
5.KOSZT, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY
6.ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
7.REKLAMACJE
8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY
9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.Sklep Internetowy www.eko-arkady.pl prowadzony jest przez ANDRZEJA JANIA, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ANCON ANDRZEJ JANIA (miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Sarnia 24, 71-777 Szczecin) wpisaną do CEIDG Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8521127842, REGON 810149442, adres poczty elektronicznej: biuro@eko-park.com.

1.2.Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem konsumentów.

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i wprowadzania zmian.

1.4.Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.eko-arkady.pl

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ANDRZEJ JANIA, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ANCON ANDRZEJ JANIA (miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Sarnia 24, 71-777 Szczecin) wpisaną do CEIDG Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8521127842, REGON 810149442, adres poczty elektronicznej: biuro@eko-park.com.

UMOWA SPRZEDAŻY – jest to umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – jest to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE – jest to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

2.1.W Sklepie Internetowym dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Zamówienia.

2.1.1.Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: (1 krok) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2 krok) kliknięciu pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami i informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y oraz ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

2.2.Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1.Korzystanie z Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1.Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2.Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3.Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.3.4.Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

2.3.5.Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

2.5.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania wszystkich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści mających charakter bezprawny.


3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

3.1.Ogłoszenia, reklamy, prezentacje, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3.Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4.Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1.W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Klienta.

3.4.2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.5.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.1.2., wyświetlenie informacji o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4.SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

4.1.Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności:

4.1.1.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank: Santander.
Numer rachunku: 35 1500 1722 1217 2009 6044 0000.

4.1.2. Płatność za pomocą platformy  płatności elektronicznych PayU

 


5.KOSZT, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

 

5.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

5.1.1.Przesyłka kurierska.

5.1.2.Przesyłka paletowa.

5.2.Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3. Koszt dostawy (jeśli taki występuje) jest wykazywany na fakturze pro-forma wysłanej na podany przez klienta adres e-mail, o jego wysokości Klient jest indywidualnie informowany przez obsługę sklepu podczas włączenia produktu do Zamówienia w Sklepie Internetowym.  niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji przez obsługę, w godzinach pracy biura handlowego. Koszty uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz składu i cech produktów z zamówienia. W części przypadków również od miejsca dostawy.

5.4.Produkty standardowe i powszechne dostarczamy w terminie do dwóch dni roboczych. Informacja ta jest zamieszczona przy tych produktach. W przypadku pozostałych produktów termin dostawy dla danego zamówienia jest określany Klientowi indywidualnie w momencie składania zamówienia i dopiero po akceptacji tego kosztu zamówienie zostaje potwierdzone jako przyjęte przez Sklep Internetowy. W każdym przypadku sklep określa aktualny dla danego dnia termin realizacji zamówienia. chyba że w opisie danego Produktu jest on już określony jednoznacznie. Maksymalny termin dostawy do Klienta nie przekracza 45 Dni. Roboczych.

5.4.1. Termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


6.ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1.Zarówno Usługodawca jak i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2.Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

 

 

  1. 7.1. Reklamacje Produktu: zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.

  7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

  7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eko-park.com lub pisemnie na adres: ANCON Andrzej Jania ul. Sarnia 24, 71-777 Szczecin.
 2. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
  8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

8.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

8.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

8.4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

8.5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

8.7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8.9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

8.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

8.12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

8.14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 

 

 

 

 

 

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

9.1. Sklep internetowy www.eko-arkady.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Wszelkie gromadzone dane Klientów przeznaczone są wyłącznie do celów realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient ma możliwość wglądu i edycji swoich danych, jak również zażądania ich usunięcia.

9.2. Klient wyrażą zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji dotyczących sklepu, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. W celu rezygnacji z otrzymywania poczty e-mail od www.eko-arkady.pl należy wysłać pismo do działu obsługi klienta z prośbą o wypisanie z otrzymywania informacji na temat sklepu www.eko-arkady.pl na maila.

 

 

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2.Zmiana Regulaminu:

9.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw oraz zmiany formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

9.2.3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.2.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4.Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu